UWAGA!
Możesz przejąć tę toplistę!

Zgodnie z regulaminem serwisu TopLista.pl, jeżeli webmaster danej toplisty nie loguje się do panelu administracyjnego przez 3 miesiące, zostaje ona uznana za porzuconą i może być przekazana innej osobie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Wycieczki last minute
WakacjeLast Minute

Kim jest Pilot wycieczek ?

Pilot wycieczek (ew. rezydent turystyczny) to zawód (nr 511301 w klasyfikacji zawodów i specjalności) wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną do grudnia 2005 roku przez wojewodów, a obecnie przez marszałków województw. Prowadzą oni także ewidencję nadanych uprawnień pilota. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora. Rok 2006 był okazją dla podwójnego branżowego jubileuszu: 130-lecia zorganizowanego przewodnictwa oraz 40-lecia zorganizowanego pilotażu.

Zadania pilota wycieczek

Do zadań pilota wycieczek należy:

-sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
-zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
-udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
-czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług,
- reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nienarażanie go na straty,
- obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.
- pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie, warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy, zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy; wnioskowanie w sprawach programów imprez.

Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Organizując wycieczki dla turystów z zagranicy, organizator jest zobowiązany zapewnić usługi opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

Piloci wycieczek

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz tym samym uzyskania licencji - legitymacji i identyfikatora, składają po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu wniosek do marszałka województwa zawierający m.in. zaświadczenie lekarskie i oświadczenie o niekaralności. Urząd marszałkowski także poświadcza w legitymacji pilota znajomość języków obcych wnioskującego, które ten musi udokumentować właściwym wykształceniem (filologicznym) lub pozytywnym wynikiem egzaminu przed wojewódzką komisją egzaminacyjną języków obcych. Licencjonowany pilot nie jest przewodnikiem. Uprawnienia przewodnickie (górskie lub terenowe lub miejskie) uzyskuje się na osobnych szkoleniach. Ostatnie rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (zobacz link w sekcji: linki zewnętrzne) opisuje dokładne wymagania wobec poszczególnych grup przewodników i miasta w Polsce, w których oprowadzanie wymaga licencji przewodnika miejskiego. Osoby wykonujące zadania pilota wycieczek podlegają, wg ustawy o usługach turystycznych, kontroli obejmującej posiadanie uprawnień (w przypadku przewodników co do ich obszaru) i ważności ponadto poprawności wykonywania zadań. Kontroli podlega także zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej. W trakcie wykonywania zadań przewodnik turystyczny i pilot wycieczek zobowiązani są do posiadania przy sobie legitymacji potwierdzającej posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz do okazywania jej na żądanie osób upoważnionych do wykonywania kontroli, w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych.


Ranking stworzony w serwisie TopLista.pl